Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de branchevereniging Verenigde Bedrijven Intern Transport (VEBIT). Deze tekst geldt vanaf 29 januari 2015 en is onder nummer 12/2015 gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Utrecht.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de branchevereniging VEBIT doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het lid van de branchevereniging aanbieder dan wel leverancier is.

1.2. De aanbieder/leverancier is het VEBIT-lid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.

1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

1.4. Deze voorwaarden mogen alleen worden gebruikt door leden van de branchevereniging VEBIT.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer

uitgaan van de juistheid en de volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform

Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

Artikel 3: Levertijd

3.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
3.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de

opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
3.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische

details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

3.4.a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

3.4 b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

3.4.c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

3.5. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te voldoen.

3.6. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4: Risico-overgang

4.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2010; het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.

4.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich tegen deze risico’s te verzekeren.

4.3. Ook in geval verkoper de verkochte zaak in bedrijf stelt, gaat het risico van de zaak over op het moment dat koper de zaken ter beschikking stelt aan verkoper in het bedrijfspand van verkoper of op een andere overeengekomen plaats.

1

4.4. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5: Prijswijziging

5.1. Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen.

5.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen:

a. als de prijsstijging zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 6: Overmacht

6.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.

6.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of

onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

6.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst na

afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de

verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
6.4.Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen

gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de

verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
6.5.Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in

de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 7: Installatie, opstelling en inbedrijfstelling

7.1. Alle installatie- en opstellingswerkzaamheden, hierna: “installatie”, alsmede inbedrijfstelling- werkzaamheden, hierna; “inbedrijfstelling”, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

7.2. Indien is overeengekomen dat installatie of inbedrijfstelling voor rekening van opdrachtnemer geschiedt, gelden de volgende bepalingen:
– opdrachtgever verleent opdrachtnemer alle hulp die redelijkerwijze kan worden verlangd;
– opdrachtgever dient aan (de monteurs van) opdrachtnemer kosteloos alle benodigde energie, water, perslucht en een voor de werkzaamheden geschikte ruimte ter beschikking te stellen;

– opdrachtgever dient tegen kostprijs aan opdrachtnemer hef-, hijs- en transportwerktuigen, en overeenkomstig materiaal ter beschikking te stellen;
– indien de monteurs van opdrachtnemer niet regelmatig de installatiewerkzaamheden kunnen verrichten en/of deze buiten de gebruikelijke werktijden plaatsvinden, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van opdrachtgever, ongeacht of een en ander aan opdrachtgever is te wijten.

7.3. Opdrachtnemer zal het gereedkomen van het werk of een gedeelte daarvan mondeling of schriftelijk aan opdrachtgever melden. Reclames na vertrek van (het personeel van) opdrachtnemer betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in behandeling genomen, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient opdrachtgever conform artikel 11 te reclameren.

7.4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade tengevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van opdrachtnemer zodra deze zich bij opdrachtgever bevinden, één en ander voorzover niet te wijten aan een opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.

7.5. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in lid 4 van dit artikel. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

2

7.6. Het in bovenstaande leden bepaalde geldt ook voor montage, demontage- en reparatiewerkzaam- heden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

8.2.De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

 1. 8.3.  Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.
 2. 8.4.  Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
 1. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade,productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgeverkan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;
 2. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdensde uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;
 3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
 1. 8.5.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
 2. 8.6.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 9: Garantie en overige aanspraken

9.1. Opdrachtnemer staat gedurende 600 draaiuren of wanneer deze termijn eerder verstrijkt gedurende 1 jaar na levering in voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde mobiel intern transportmateriaal. De garantiebewijzen worden door opdrachtnemer op diens verzoek aan op- drachtgever ter beschikking gesteld. Voor geleverde onderdelen geldt een garantietermijn van één maand. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.

9.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

9.3. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.

9.4.Voor rekening van opdrachtgever komen:

a. b. c.

9.5.

9.6.

alle transport- of verzendkosten; kosten voor demontage en montage; reis- en verblijfkosten.

Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.

9.7.
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever; – gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:

3

b. Geen garantie wordt gegeven op:
– geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering; – het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
– onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

9.8. Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

9.9. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

Artikel 10: Betaling

10.1. Betaling wordt gedaan op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.
10.2. Betaling dient vóór het moment van aflevering plaats te vinden.
10.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van

opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

10.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

10.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

 1. 10.5.a.  een betalingstermijn is overschreden;
 2. 10.5.b.  opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

10.5.c beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

 1. 10.5.d.  de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 2. 10.5.e.  de opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot degerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

10.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is

opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

10.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.

10.8. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,00.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000 15%
over het meerdere tot € 6.000 10%
over het meerdere tot € 15.000 8%
over het meerdere tot € 60.000 5%
over het meerdere vanaf € 60.000 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

10.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11: Klachtplicht

11.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd. Opdrachtnemer dient schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

11.2. Opdrachtgevermoet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

4

Artikel 12: Niet afgenomen zaken

12.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.

12.2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.

12.3.Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.

12.4.Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

12.5. Het staat opdrachtnemer vrij gebruik te maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 13: Zekerheden

13.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

13.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschietoftekortzalschietenindenakomingvanzijnverplichtingenuitdezeofandere

overeenkomsten;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten,

zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
13.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn

normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
13.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken

terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
13.5. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en

voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder

die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.
13.6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn

geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

Artikel 14: Beëindiging

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
15.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale

regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
15.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer

neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Snel contact

Heftruck kapot? Neem snel contact met ons op!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search